Mood Harvest Utvikler ny Brønnbåt

Markedet for levende transport av fisk vokser samtidig med den globale oppdrettsnæringen. Og med økt fokus på biosikkerhet, fiskevelferd og fiskekvalitet, er det helt klart et behov for fornyelse og modernisering av den globale brønnbåtflåten.

Med dette som utgangspunkt har vi under utvikling et spesialfartøy som skal frakte selvflytende brønnenheter, spesial tilpasset havbruksnæringens behov. Dagens brønnbåter bruker ca 80-85 prosent av tiden til transport, men de brukes også fra alt fra luse-behandling, sykdomsbehandling, telling og sortering til avfallsbehandling. De ulike bruksområdene har ulike krav til utstyr, noe vi kan tilpasse i de enkelte enhetene, og sørge for at de blir benyttet der det er behov.

Dette konsept vil kunne åpne for en rekke logistikk og driftsmessige muligheter, som vil gi lavere kostnader, både i forhold til investeringer og drift. Det uten at det vil gå på bekostning av fiskevelferd og miljøhensyn.

Dette er i tillegg en brønnbåtløsning som bidrar til raskere teknologiutvikling og Innovasjon. Det fordi det vil være langt billigere å bytte ut de flytende enhetene i takt med ny teknologi, enn hva som er tilfelle i dag, hvor en må bytte ut eller bygge om hele brønnbåten.

Hvilke oppgaver kan man så tenke seg en slik brønnbåt kan brukes til?

Flytende enhet for transport: I tillegg til og transporter levende fisk, kan man tenke seg at enheten kan fungere som åpne ventemerder (med vannbehandlingsutstyr). Med vår løsning skal man kunne sette igjen den flytende enheten utenfor slakteriet og kjøre videre for så plukker opp en ny (ren) enhet. Dermed får vi benyttet båten på andre oppdrag, mens den flytende enheten fungerer som lukket/semilukket slaktemerd. Man utsetter i tillegg fisken for minimalt med stress og forringer således ikke kvaliteten. En mest mulig stressfri tilværelse muliggjør rask og effektiv slakting. Bruk av venteanlegg vil gi bedre økonomi og fleksibilitet for oppdretter og slakterier da de har bedre kontroll på markedet. Optimale levevilkår i sluttfasen vil i tillegg bidra til å øke kvaliteten.

Flytende enhet for karantene: Ved fare for sykdom kan man tenke seg at den flytende enheten kan fungere som et 100 % kontrollert lukket anlegg med utstyr for medisinering og overvåkning, der potensielt syk fisk kan settes i karantene. Karanteneenheten kan f.eks forflyttes til Pre definerte opplagringsplass der man forsvarlig kan behandle fisken og forhindre smitte til andre anlegg. Enheten kan også settes i karantene etter frakt av syk fisk uten for store økonomiske konsekvenser for reder og oppdretter. Føre var prinsippet.

Tilvenningsenhet for stor smolt: Overlevelsesevnen påvirkes av vannkvalitet, strømhastighet, temperaturer, lys m.m. Utsetting av større smolt vil medføre at laksen står gjennomsnittlige færre antall måneder i sjøen, som bidrar til redusert fare for økonomiske tap. Driftsprosessen kan også styres slik at en kan slakte og levere jevnt hele året. Ved å benytte lekteren både som smolt-tilvenning og transport enhet unngår man å stresse fisken unødvendig og med det bidrar til redusert dødeligheten.

Avlusningsenhet: Det er i dag krav til lukket badebehandling ved fjerning av lus. Dette gjøres ved bruk av brønnbåter eller spesialdesignede not-poser. Dagens avlusningsmetoder er ofte kompliserte og medfører en økt risiko for rømning. Foreliggende konsept vil kunne spesial designes bare til dette formålet, som vil gi en mer effektiv og ikke minst permanent avlusing, med doseringskontroll, nullutslipp, okt fiskevelferd osv. Det vil medføre at villfisken og organismer som lever rundt anleggene i liten grad påvirkes, samtidig som man reduserer luseproblemet.

Bulk- og serviceenhet: utføre havbruk-relaterte service og transport oppgaver som levering av fôr, drivstoff, avfallsbehandling/transport, flytting og vasking av merder osv.

Forebyggende løsninger er robust smolt, gode lokaliteter/lukkede-anlegg, smitteforebyggende tiltak, skånsom håndtering og full kontroll med all logistikk til og fra anlegg. Det vil være nøkkelen en bærekraftig vekst i Havbruksnæringen.

Norsk og internasjonal oppdrettsnæring står ovenfor store utfordringer, og vår løsning vil kunne åpne for muligheter som vil utvikle/føre næringen fremover.

Co-operation with SINTEF aquaculture

We are planning a «Work Shop», which shall be facilitated by SINTEF Aquaculture.
Date yet to be determined, but we envisage the end of February, beginning of March.

To be updated